Menu

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en uw verzuimverzekering

maandag 4 mei 2020

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en uw ziekteverzuimverzekering

Bij de afweging of u een medewerker een nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aanbiedt, moet u ook rekening houden met de collectieve inkomensverzekeringen. Is uw medewerker (gedeeltelijk) ziek ten tijde van de verlenging? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw ziekteverzuimverzekering.

Ketenregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Sinds 1 januari 2020 is de ketenregeling gewijzigd. U kunt een medewerker drie arbeidsovereenkomsten aanbieden tijdens een periode van drie jaar, zonder dat de medewerker in vaste dienst komt.

Einde tijdelijk dienstverband

Met een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt een concrete periode en einddatum afgesproken. Op deze einddatum eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer, moet u uiterlijk één maand voor de einddatum, de voortzetting of het einde aankondigen. Dit doet u schriftelijk. Indien u de schriftelijke aankondiging niet op tijd doet, bent u een schadevergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat u de aanzegging niet (juist) heeft gedaan.

Stilzwijgende voortzetting

Als wordt doorgewerkt na de einddatum, zonder dat u of uw medewerker dit tegenspreekt, is er sprake van stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De voortgezette arbeidsovereenkomst heeft dezelfde voorwaarden als de voorgaande. Let daarbij op:

  • Als met de voortzetting de periode van drie jaar wordt overschreden wijzigt de arbeidsovereenkomst naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Ook als de voorzetting als vierde arbeidsovereenkomst geldt, wordt dit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Loondoorbetaling bij ziekte na verlengen arbeidsovereenkomst

Als uw medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek wordt, bent u verplicht het loon door te betalen. In ieder geval tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de loondoorbetaling. Als de arbeidsovereenkomst de einddatum bereikt, eindigt de loondoorbetalingsplicht. U ontvangt dan geen vergoeding vanuit de ziekteverzuimverzekering meer.

Als u de arbeidsovereenkomst van de zieke medewerker verlengt, ontstaat er geen (nieuw) recht op vergoeding uit de ziekteverzuimverzekering. In veel polisvoorwaarden is namelijk opgenomen dat als de medewerker ziek is op de datum waarop de verlenging ingaat, er geen recht is op vergoeding. Als u kunt aantonen dat de verlenging al was overeengekomen voordat de medewerker ziek werd, kan hiervan worden afgeweken.

Advies over de verzuimverzekering

Bij de opbouw van uw personeelsbestand, is het belangrijk oog te houden voor de gevolgen voor de collectieve inkomensverzekeringen. Naast de verzuimverzekering of verzuim-ontzorg-verzekering zijn dat ook de WIA-verzekeringen. Zoekt u professionele ondersteuning? Neem dan contact op met onze adviseurs via 0172 82 00 24 of vul het contactformulier in.   

Afspraak voor adviesgesprek verzuimverzekering

©2020 verzuimroute.com