Basiscontract

Wat staat er in het basiscontract?

De Arbowet is gewijzigd per 1 juli 2017. Een belangrijke wijziging is dat iedere organisatie met personeel nu verplicht een basiscontract arbodienstverlening moet hebben. Daarin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Minimumeisen aan contract arbodienst en werkgever

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot.

Meer aandacht voor preventie

Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers.

Wanneer is ondersteuning verplicht?

In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving.

Bestaande wettelijke taken van de arbodienst

 1. Ziekteverzuimbegeleiding
 2. Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 4. Aanstellingskeuring

Nieuwe verplichtingen vanaf 1 juli 2017

 1. Toegang tot bedrijfsarts
  In het basiscontract moet staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld.
 2. Overleg met OR en preventiemedewerker
  Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 3. Bezoek van de werkplek
  De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 4. Second opinion
  De werknemer moet de mogelijkheid hebben om op kosten van de werkgever een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies.
 5. Klachtenprocedure
  De arbodienst moet een duidelijke procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen.
 6. Melden beroepsziekten
  Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 7. Advisering over preventie
  De advisering over preventie aan de werkgever moet in het contract staan.

Instemming en handhaving basiscontract

 • De ondernemingsraad (OR) moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.
 • De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen.