Regelgeving verzuim

Regelgeving omtrent (langdurig) ziekteverzuim

In Nederland gelden duidelijke regels over loondoorbetaling bij ziekte en de verplichtingen rondom re-integratie. Door deze regels te kennen, komt u bij verzuim niet voor financiële verassingen te staan. Bovendien helpt het u de juiste verzuimroute uit te stippelen voor uw organisatie.

Offerte verzekering ziekteverzuim

Wat moet u verplicht doorbetalen?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u het loon door. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit geldt voor de eerste twee jaren na de eerste ziektedag. De hoogte van de loondoorbetaling in deze twee jaren verschilt:

  1. Het eerste ziektejaar betaalt u minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer. Als dit minder is dan het wettelijk minimumloon, dan vult u het loonbedrag aan tot het minimumloon. Als dit hoger is dan het maximumdagloon, betaalt u enkel 70% van het maximumdagloon. In een cao of arbeidsovereenkomst kan een hogere loondoorbetaling zijn afgesproken. Meestal wordt afgesproken dat u in het eerste ziektejaar 100% van het loon doorbetaalt.
  2. In het tweede ziektejaar betaalt u minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer. Als dit minder is dan het wettelijk minimumloon, hoeft u dit niet aan te vullen. Uw werknemer kan in dit geval zelf een toeslag aanvragen bij het UWV. Ook in het tweede ziektejaar kan een hogere loondoorbetaling gelden, op grond van de cao of arbeidsovereenkomst.

Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, mag hij blijven werken. Bij ziekte van een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, gelden echter andere regels rondom het doorbetalen van loon en de re-integratieverplichtingen.

Welke inspanningen moet u verrichten?

In de Wet verbetering poortwachter zijn de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid voor zowel werkgever als werknemer opgenomen. De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Het doel is dat werkgever en werknemer, met ondersteuning van een arbodienst, samen aan de slag gaan om de werknemer weer zo snel én duurzaam mogelijk aan het werk te krijgen. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor de re-integratie gedurende de eerste twee ziekte jaren.

Wanneer

Actie

Omschrijving

Week 1

Ziekmelding doorgeven

Geef de ziekmelding van uw werknemer binnen één week door aan de arbodienst. Let op: bij veel verzekeraars moet een ziektegeval binnen 2 dagen na de 1e ziektedag worden gemeld.

Week 6

Probleemanalyse door bedrijfsarts

Bevat een overzicht van functionele beperkingen en mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt voor het Plan van aanpak.

Week 8

Plan van Aanpak (PvA)

Samen met uw werknemer maakt u afspraken over de werkhervatting. Deze worden vastgelegd in het PvA, wat onderdeel is van het re-integratiedossier.

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, moet een re-integratiedossier worden bijgehouden. Hierin staan alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Week 8-36

Voortgangsgesprekken

Houdt regelmatig, minimaal iedere 6 weken, een voortgangsgesprek met uw werknemer. De casemanager begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.

Week 42

Ziekmelding UWV

Uiterlijk in week 42 meldt u uw werknemer ziek bij het UWV.

Week 52

Eerstejaarsevaluatie

Samen met uw werknemer evalueert het re-integratieproces van het afgelopen jaar. Daarnaast moet er worden gekeken naar het komende jaar.

Week 52-88

Tweede-spoortraject

Als het onzeker is of uw werknemer kan terugkeren in uw organisatie, moet ook het tweede-spoortraject worden gestart. Er moet worden gezocht naar een passende functie buiten uw organisatie.

Week 88

Brief omtrent WIA

Uw werknemer ontvangt een brief omtrent de WIA-aanvraag.

Week 91- 93

Eindevaluatie + aanvraag WIA

Vul samen met uw werknemer de eindevaluatie in en dien de WIA-aanvraag in bij het UWV.

Week 104

Beoordeling WIA 

Het UWV beoordeelt de WIA aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar het re-integratiedossier.

 

Oordeel UWV

Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. Werknemer ontvangt een WGA uitkering (35-100%, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt)
  2. Werknemer ontvangt een IVA uitkering (80-100% duurzaam arbeidsongeschikt)
  3. Werknemer ontvangt geen WIA (35% of minder arbeidsongeschikt)
  4. U krijg een loonsanctie

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe wij u kunnen ondersteunen bij verzuim

Gedurende de twee ziektejaren heeft u veel verplichtingen en termijnen waar u rekening mee moet houden. Zeker als er meerdere zieke werknemers in een organisatie zijn, is het lastig het overzicht te houden. Wilt u weten op welke manier u hierin het beste ontzorgd kunt worden? Maak een afspraak met de adviseurs van verzuimroute.nl. Wij gaan met u in gesprek over het ziekteverzuim, preventie en re-integratie. Wij kijken onder andere naar de verzuimcijfers en wat u kunt doen om het verzuim te beperken.

Afspraak kennismakingsgesprek met een adviseur