RI&E

Verzuimverzekering en RI&E

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. RI&E is al sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moeten werkgevers een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

De onderdelen van een RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op de website van Steunpunt RI&E meer informatie, zoals de onderdelen waaruit een RI&E moet bestaan:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • De evaluatie van de risico's die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico's.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

Tip: voorkom boete Inspectie SZW

De RI&E is wettelijk verplicht. Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Of die RI&E compleet is, en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. En of de arbodienst/deskundige een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak.

Indien een werkgever geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan zal de inspecteur een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving geven. De werkgever krijgt een termijn opgelegd waarbinnen hij de RI&E alsnog kan maken. Als de termijn voorbij is, en de RI&E er nog steeds niet is óf de RI&E nog steeds niet goed is dan volgt een bestuurlijke boete. De boetes zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en kunnen oplopen tot € 3.000,- voor de eerste overtreding.

Advies ziekteverzuimverzekering