Regels arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u als werkgever regelen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers?

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, krijgen te maken met een forse inkomensterugval. De uitkering is beduidend lager dan het oorspronkelijke loon en ook lager dan de uitkering tijdens de eerste twee ziektejaren. Individueel is deze inkomensterugval moeilijk te verzekeren en is de premie vaak hoger. Een werkgever kan hier een belangrijke rol spelen door een collectieve verzekering af te sluiten.

De uitkering van het UWV

De werknemer krijgt meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het loon dat nu verdiend wordt. De duur van deze uitkering hangt af van het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. Welke uitkering de werknemer daarna krijgt, hangt af van of hij werkt en hoeveel hij daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel hij nog zou kunnen verdienen. Als hij daarvan minstens de helft verdient, krijgt hij een loonaanvullingsuitkering (LAU). Als hij minder verdient, wordt zijn uitkering lager.

Bij LAU is het belangrijk dat hij werkt voor zover hij dat kan. Verdient hij geen loon, maar zou hij dat volgens het UWV wel kunnen? Of verdient hij minder dan de helft van wat hij volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen? Dan krijgt hij de veel lagere vervolguitkering (VVU). Zijn totale inkomen daalt dan sterk.

WGA-gatverzekering voor aanvulling inkomen langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Dit is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit veroorzaakt een flinke terugval in het inkomen van uw werknemer. Met de WGA-gatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het is voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen.

Offerte WGA-hiaatverzekering

WIA-excedent: oplossing voor werknemers met inkomen boven de loongrens

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere werknemer verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon (deze WIA-loongrens is voor 2018 € 54.616,86). Hierdoor ontstaat er voor werknemers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen .

Offerte WIA-excedentverzekering