Menu

WIA en WGA

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn: WIA en WGA

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA. Deze wet gaat over de uitkering die een zieke werknemer krijgt die na twee jaar nog niet volledig gere-integreerd is. De WIA bestaat uit twee soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand heeft recht op een WGA-uitkering als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, is.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een zieke werknemer krijgt mogelijk IVA als hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij herstelt.

Loonaanvulling gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, krijgen te maken met een forse inkomensterugval. De uitkering is beduidend lager dan het oorspronkelijke loon en ook lager dan de uitkering tijdens de eerste twee ziektejaren. Individueel is deze inkomensterugval moeilijk te verzekeren en is de premie vaak hoger. Een werkgever kan hier een belangrijke rol spelen door een collectieve verzekering af te sluiten. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. WGA-hiaatverzekering
  2. WIA-excedentverzekering
Inkomen arbeidsongeschikte werknemers

12 jaar verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte werknemers

Werkgevers zijn na de eerste twee ziektejaren nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. In totaal dus 12 jaar. Dit geldt voor werknemers die vast in dienst zijn, maar ook voor mensen met een tijdelijk contract die reeds uit dienst zijn. Er zijn voor werkgevers twee opties om zich hiervoor te verzekeren:

  1. Via het UWV (publiek)
  2. Als WGA-eigenrisicodrager bij een verzekeraar (privaat)

Er zitten voor- en nadelen aan beide opties. Wat de beste keuze is hangt onder meer af van het aantal lopende ziektegevallen, de grootte van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is.

Eigenrisicodragen of publiek verzekeren

©2021 verzuimroute.com