Menu

Is de DGA meeverzekerd op werknemersverzekeringen?

woensdag 17 februari 2021

Is de DGA meeverzekerd op werknemersverzekeringen?

Een medewerker in loondienst heeft bij ziekte recht op loondoorbetaling. Dit is bij wet geregeld. Maar wanneer is iemand een werknemer? Dat is niet voor iedere werkgever duidelijk. Ook over de positie van de DGA bestaan veel vragen. Daarom beantwoord ik in deze blog de vraag: is de DGA meeverzekerd op de werknemersverzekeringen?

Stel uw vraag aan onze verzuimspecialisten 

Wat verstaan we onder werknemersverzekeringen?

Werknemersverzekeringen voorzien werknemers in een uitkering in het geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het gaat om onder andere de Ziektewet en de WIA. De werkgever betaalt de premies.

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  • Als werkgever betaalt u uw werknemers twee jaar loon door als ze ziek worden. En bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie. De kosten voor de loondoorbetaling kunt u opvangen met een verzuimverzekering.
  • De wet WIA vult het inkomen van een werknemer die na twee jaar ziekte nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is aan. Dit gebeurt op basis van het aantal uren dat hij of zij nog wél kan werken.
  • Tijdens ziekte moeten u en uw medewerker worden bijgestaan door een bedrijfsarts. Een basiscontract met een arbodienst is een verplichting die volgt uit de Arbowet.

Wat is de definitie van een werknemer bij werknemersverzekeringen?

Een werknemer is een persoon die in dienst van een werkgever tegen beloning arbeid verricht. Hoe zit het als iemand wel arbeid verricht, maar niet in een dienstverband omdat er geen sprake is van een gezagsrelatie? Dan kan hij of zij als zelfstandige of zzp'er worden aangemerkt en dus niet als werknemer.

Wanneer is de DGA ook een werknemer?

Een DGA is in de regel geen werknemer in de zin van werknemersverzekeringen. Ook niet in zijn eigen BV, mocht hij vanuit daar zijn werkzaamheden verrichten.  Een DGA kan echter wel als werknemer worden aangemerkt. Dan moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  1. er is sprake van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid
  2. tegen betaling van loon en
  3. er is sprake van ondergeschiktheid.

Is er sprake van ondergeschiktheid?

De laatste voorwaarde, ondergeschiktheid, is met name van belang voor een DGA. Er is geen sprake van ondergeschiktheid als de DGA meer dan 50% van de aandelen bezit en/of over zijn eigen ontslag kan beslissen. Als de bestuurders samen alle aandelen bezitten en als aandeelhouders ongeveer evenveel aandelen bezitten is ondergeschiktheid ook niet van toepassing. Dit wordt nevengeschiktheid genoemd.

Is er geen sprake van ondergeschiktheid, dan is de DGA niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en hoeven de premies voor werknemersverzekeringen niet te worden betaald.

Bevestiging werknemerschap DGA opvragen

Het is mogelijk het UWV te vragen om een beschikking ter bevestiging van het werknemerschap. Het advies is om dit te doen. Van de beschikkingen ontvangen wij dan graag een kopie. Met de beschikking is de DGA er zeker van dat hij als werknemer wordt aangemerkt. Het afdragen van werknemerspremies geeft deze garantie niet. Ook al is er betaald, het UWV toetst alsnog of er recht is op een uitkering op basis van de werknemersverzekeringen.

De DGA en de verzuimverzekering

Op een verzuimverzekering zijn DGA’s standaard niet meeverzekerd. Bij sommige verzekeraars is het wel mogelijk de DGA mee te verzekeren als de DGA werknemer is volgens de hiervoor genoemde criteria. Als een DGA wordt aangemerkt als werknemer, dan valt hij onder de Arbowet. Dat betekent dat de DGA op het arbocontract aangemeld moet worden.

Advies van onze verzuimspecialisten

Twijfelt u of dit voor uw organisatie goed geregeld is? Wij kijken en denken graag met u mee. Er zijn verschillende valkuilen. Zo lijkt het soms of de DGA meeverzekerd is omdat hij op het overzicht staat met verzekerde medewerkers, terwijl dit niet automatisch betekent dat de DGA ook echt meeverzekerd is. En sommige verzekeraars bieden ook geen dekking voor de partner en kinderen van de DGA.

Stel uw vraag via onderstaand contactformulier zodat onze verzuimspecialisten u kunnen adviseren. Bellen kan natuurlijk ook. Ons telefoonnummer is 0172 611 116.

©2021 verzuimroute.com