Een zieke medewerker, wat nu?

Een zieke medewerker, wat nu?

Dinsdag 18 februari 2020

Een zieke medewerker, wat nu?

Als een medewerker zich ziek meldt, zijn er verschillende stappen die doorlopen moeten worden. Maar welke stappen zijn dat precies? En u wilt waarschijnlijk voldoende informatie om in te schatten wat de gevolgen van de ziekte zijn. Maar welke vragen mag u stellen?

Ziekmelding bij de leidinggevende

Gebruikelijk is dat de medewerker zich telefonisch ziek meldt bij zijn leidinggevende. De leidinggevende mag vragen naar de vermoedelijke duur van de ziekte en of er lopende werkzaamheden of afspraken zijn waar actie op moet worden ondernomen. Er mag absoluut niet gevraagd worden naar de oorzaak van de ziekte en de klachten van de medewerker. Vaak lichten medewerkers dit wel toe. Belangrijk is dat deze informatie niet wordt vastgelegd. Bij de ziekmelding kan ook een afspraak gemaakt worden over het volgende contactmoment.

Informatie die gevraagd mag worden bij de ziekmelding

  • Vermoedelijke duur van de ziekte
  • Op welk telefoonnummer de medewerker te bereiken is
  • Op welk (verpleeg)adres de medewerker zich bevind
  • Of er sprake is geweest van een arbeidsongeval
  • Of er sprake is geweest van een verkeersongeval met regresmogelijkheden

Vangnetregeling

Bij een ziekmelding mag ook gevraagd worden of er sprake is van een vangnetregeling. Dit zijn situaties waarin de medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering van het UWV. Denk hierbij aan ziekte door zwangerschap of bevalling, orgaandonatie of een no-risk polis.

Ziekmelding doorgeven aan arbodienst

Als werkgever bent u verplicht binnen één week de ziekmelding door te geven aan de arbodienst. Dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Veel arbodiensten hanteren echter een termijn van twee werkdagen. De casemanager van de arbodienst handelt als procesregisseur en is de schakel tussen u, de zieke medewerker en de bedrijfsarts.

Indien er onduidelijkheid is over de oorzaak of duur van de ziekte wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Dit is ook het geval als er een vermoeden is van een langdurig ziektegeval. De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag de informatie die nodig is voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid opvragen bij de zieke werknemer. De bedrijfsarts geeft vervolgens een oordeel over de mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer.

Ziekmelding doorgeven aan verzuimverzekeraar

Met een verzuimverzekering heeft u als werkgever recht op vergoeding van de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte. Het is dan ook van belang u de ziekmelding op tijd doorgeeft aan de verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren een termijn van twee werkdagen. De verzekeraar vraagt verschillende administratieve gegevens op om de claim te beoordelen.

Belang van een goed verzuimprotocol

Als werkgever bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Arbeidsongeschiktheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen en de periode van verzuim moet zo kort mogelijk worden gehouden. In een verzuimprotocol staan de spelregels, die gelden bij ziekte. Hierin worden de verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer vastgelegd.  Een goed verzuimprotocol zorgt voor duidelijkheid in het proces en voorkomt onbegrip en irritatie.

Advies op maat van verzuimroute.nl

Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? De adviseurs van verzuimroute helpen u graag. Vul onderstaand contactformulier in zodat wij een afspraak met u kunnen maken.