Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter zijn de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid voor zowel werkgever als werknemer opgenomen. De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Wij helpen uw bedrijf om poortwachterproof te werken.

Offerte advies over de verzuimaanpak

Doel van de Wet verbetering poortwachter

Het doel is dat werkgever en werknemer, met ondersteuning van een arbodienst, samen aan de slag gaan om de werknemer weer zo snel én duurzaam mogelijk aan het werk te krijgen. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor de re-integratie gedurende de eerste twee ziekte jaren.

Verplichtingen werkgever en werknemer

Zowel de werkgever als de werknemer zijn dus intensief betrokken bij het proces. Het doel is om de duur van het ziekteverzuim te beperken en de terugkeer naar werk te bevorderen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter serieus nemen en zich hier actief voor inzetten. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot financiële sancties.

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

De verplichtingen van zowel werkgever als werknemer zijn per week weergegeven in onderstaand stappenplan.

Wanneer

Actie

Omschrijving

Week 1

Ziekmelding doorgeven

Geef de ziekmelding van uw werknemer binnen één week door aan de arbodienst. Let op: bij veel verzekeraars moet een ziektegeval binnen 2 dagen na de 1e ziektedag worden gemeld.

Week 6

Probleemanalyse door bedrijfsarts

Bevat een overzicht van functionele beperkingen en mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt voor het Plan van aanpak.

Week 8

Plan van Aanpak (PvA)

Samen met uw werknemer maakt u afspraken over de werkhervatting. Deze worden vastgelegd in het PvA, wat onderdeel is van het re-integratiedossier.

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, moet een re-integratiedossier worden bijgehouden. Hierin staan alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Week 8-36

Voortgangsgesprekken

Houdt regelmatig, minimaal iedere 6 weken, een voortgangsgesprek met uw werknemer. De casemanager begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.

Week 42

Ziekmelding UWV

Uiterlijk in week 42 meldt u uw werknemer ziek bij het UWV.

Week 52

Eerstejaarsevaluatie

Samen met uw werknemer evalueert het re-integratieproces van het afgelopen jaar. Daarnaast moet er worden gekeken naar het komende jaar.

Week 52-88

Tweede-spoortraject

Als het onzeker is of uw werknemer kan terugkeren in uw organisatie, moet ook het tweede-spoortraject worden gestart. Er moet worden gezocht naar een passende functie buiten uw organisatie.

Week 88

Brief omtrent WIA

Uw werknemer ontvangt een brief omtrent de WIA-aanvraag.

Week 91- 93

Eindevaluatie + aanvraag WIA

Vul samen met uw werknemer de eindevaluatie in en dien de WIA-aanvraag in bij het UWV.

Week 104

Beoordeling WIA 

Het UWV beoordeelt de WIA aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar het re-integratiedossier.

 

Oordeel UWV

Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. Werknemer ontvangt een WGA uitkering (35-100%, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt)
  2. Werknemer ontvangt een IVA uitkering (80-100% duurzaam arbeidsongeschikt)
  3. Werknemer ontvangt geen WIA (35% of minder arbeidsongeschikt)
  4. U krijg een loonsanctie

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Onze adviseurs kunnen u helpen met een succesvolle aanpak van ziekteverzuim aan de hand van de Wet verbetering poortwachter. 

Offerte advies over de verzuimaanpak